Κλάδος Ζωής (Ομαδικές Ασφαλίσεις)

Η ασφάλιση αυτή περιλαμβάνει την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης, εφόσον αυτό ισούται ή υπερβαίνει τα 10 άτομα.
Μπορεί να περιλάβει συνηθέστερα τις εξής καλύψεις:

  • Θάνατο από οποιαδήποτε αιτία
  • Πρόσθετο κεφάλαιο για θάνατο και ανικανότητα από ατύχημα
  • Νοσοκομειακή – εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Επιδόματα (νοσηλείας, χειρουργικό, μητρότητας)
  • Απώλεια εισοδήματος

Mε ξεχωριστό ασφαλιστήριο μπορεί να συναφθεί συνταξιοδοτικό συμβόλαιο.

Υπεύθυνη Ρένα Μπεχράκη
τηλ. 210 6772431
mail: rena.bechraki@mjcapuano.gr