Οι Υπηρεσίες μας

 

Από την πρώτη γνωριμία του υποψήφιου πελάτη με την εταιρεία, η πελατοκεντρική οργάνωση της KAΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. έχει διαμορφώσει τις συνθήκες, ώστε ο ασφαλιζόμενος να «απολαμβάνει» απόλυτων υπηρεσιών εξυπηρέτηση, σε ένα περιβάλλον σιγουριάς και εμπιστοσύνης.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία:


Πολιτική Ποιότητας
 • Σκοπός της ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πελάτες της.
 • Η διοίκηση της εταιρίας ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ έχει ορίσει και καταγράψει επισήμως τους στόχους και τη δέσμευσή της στην ποιότητα.
 • Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρίας έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ελέγχουν και να διασφαλίζουν ότι οι αρχές και τα στοιχεία της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρίας είναι πλήρως κατανοητά και εφαρμόζονται αδιάλειπτα στο τμήμα τους.
Στη διάρκεια της έρευνας:
 • Μελετά τα ασφαλιστικά δεδομένα, με τη βοήθεια απλών και κατανοητών προτάσεων ασφάλισης και συζητήσεων με την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο, και καταρτίζει το πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη.
 • Διερευνά την ασφαλιστική αγορά μόνο μεταξύ αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών, για να συλλέξει τις προτάσεις ασφάλισης.
 • Αξιολογεί και τεκμηριώνει την παρουσίαση των προτάσεων με βάση το τρίπτυχο κάλυψη/κόστος/αμεσότητα στην εξυπηρέτηση.
 • Ελέγχει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ώστε να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις (όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ) που έχουν συμφωνηθεί.

Στη διάρκεια ισχύος των συμβολαίων:
 • Παρακολουθεί μεταβολές του κινδύνου/καλύψεων και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες / ασφαλιστικές εταιρείες).
 • Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των ασφαλιστηρίων (βεβαιώσεις , πιστοποιητικά κλπ).
 • Επαναδιαπραγματεύεται στην ανανέωση τους όρους ασφάλισης

Όταν λάβει χώρα το ζημιογόνο γεγονός:
 • Διαχειρίζεται για λογαριασμό σας τις οποιεσδήποτε ζημιές (Συντονισμός του πραγματογνώμονα, συλλογή των αποδείξεων και αποστολή στην ασφαλιστική εταιρία, συζήτηση με τους διακανονιστές των ασφαλιστικών εταιρειών και τέλος προώθηση των αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους) ώστε να τυγχάνετε γρήγορης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
 • Κρατάει στατιστικά αποζημιώσεων με υποδείξεις και προτείνει τρόπους για την ελαχιστοποίηση των συνθηκών που προκαλούν ζημιές.