Ιδιώτες

Η Καπουάνο Μεσίται Ασφαλίσεων αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ασφαλιστικών προγραμμάτων για την πλήρη κάλυψη των ιδιωτικών σας αναγκών.

Το φάσμα των υπηρεσιών της εταιρίας εκτείνεται μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών αυτοκινήτων και υγείας και κάθε άλλης καθημερινής σας ανάγκης.

Επιλέξτε από τις κατηγορίες στα αριστερά της οθόνης.