Κλάδος Πιστώσεων

Ασφαλίζει τις πωλήσεις (τα τιμολόγια) έναντι του κινδύνου μη πληρωμής είτε ελλείψει χρηματικού υπολοίπου του αγοραστή είτε λόγω πτώχευσης του (αποδεδειγμένη αφερεγγυότητα).
Προϋπόθεση ο αγοραστής να έχει τύχει αποδοχής από την ασφαλιστική εταιρία.
Η συγκεκριμένη ασφάλιση αφορά τόσο τις πωλήσεις εντός Ελλάδος όσο και τις εξαγωγές.
Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι εταιρίες του Δημοσίου και οι συγγενείς εταιρίες του ασφαλισμένου.

Υπεύθυνος Φραγκίσκος Μαλταμπές
τηλ. 2106772417
mail: Fragiskos.Maltabes@mjcapuano.gr