Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Με τις επονομαζόμενες τεχνικές ασφαλίσεις καλύπτουμε τόσο τους κινδύνους ζημιών από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός όσο και την οικονομική απώλεια και αστική ευθύνη για κάποιες από τις κατηγορίες ασφαλιστηρίων που είναι:

  • Κατά παντός κινδύνου ανέγερσης (CAR) και αφορά την ασφάλιση για τυχόν ζημίες και αστική ευθύνη που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την ανέγερση : αστικών (κατοικίες) /βιομηχανικών(εργοστάσια, αποθήκες κλπ)/δημοσίων έργων (δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια κλπ) . H κάλυψη αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.
  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR) δεν αφορά ιδιώτες αλλά κυρίως βιομηχανίες και καλύπτει παρεμφερείς κινδύνους με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανεγέρσεως, ανωτέρω, με την διαφοροποίηση ότι οι αξίες των μηχανημάτων τα οποία ασφαλίζονται για την εγκατάσταση και συναρμολόγηση τους, υπερβαίνει τις αξίες των οικοδομικών έργων.
  • Μηχανικών βλαβών σε βιομηχανίες αλλά και ασφάλιση της οικονομικής απώλειας λόγω μηχανικής βλάβης.
  • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται οι ζημιές των Η/Υ αλλά και προαιρετικά το κόστος ανασύστασης αρχείων και αναπαραγωγής των προγραμμάτων.
  • Αιολικά πάρκα που καλύπτονται οι ζημιές από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός , η μηχανική βλάβη και οι συνεπεία αυτών οικονομικές απώλειες τόσο κατά την ανέγερση όσο και κατά την λειτουργία.
  • Φωτοβολταϊκά με ασφάλιση κατά την περίοδο κατασκευής, λειτουργίας και απωλείας κερδών και για τις δύο περιόδους.
  • Υδροηλεκτρικά έργα στην κάλυψη των οποίων περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή λειτουργία και οικονομική απώλεια.

Υπεύθυνη Λίλα Αρβανίτη
τηλ. 2106772411
mail: lila.arvaniti@mjcapuano.gr