Κλάδος Αυτοκινήτου

Περιλαμβάνει εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του ΝΔ 479/70 της Αστικής Ευθύνης και προαιρετικές καλύψεις, όπως:

 • Πυρκαϊά και τρομοκρατικές ενέργειες – στάσεις απεργίες
 • Κλοπή (ολική και μερική)
 • Ζημίες από φυσικά φαινόμενα
 • Ιδίες ζημίες (μικτή ασφάλεια)
 • Οδική βοήθεια
 • Νομική προστασία
 • Κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστο όχημα
 • Ζημίες από κακόβουλες ενέργειες
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κάλυψη αερόσακων

Υπεύθυνη Μάρω Παναγή
τηλ. 210 6772414
email: maro.panagi@mjcapuano.gr